Masz problem z wyświetleniem wiadomości? ">Zobacz ją w przeglądarce
 | Newsletter

Kasy fiskalne w 2015 roku

Obecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje do końca 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie tych zwolnień. Rozporządzenie ma obowiązywać przez dwa nadchodzące lata, czyli w 2015 r. oraz w 2016 r. Wynika z niego, iż Ministerstwo Finansów zwięka grupę podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

W 2015 i 2016 roku będą obowiązywały te same limity zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jak w roku 2014, czyli:
• zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.
• podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnieni są z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

Obecnie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, są czynności wymienione w załaczniku do rozporządzenia. W 2015 roku zwolnione czynności będą także wyminione w załączniku do rozporządzenia. W plana Ministerstwa Finansów są:
• dodanie do tego załącznika poz. 47 i objęcie zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług podmioty, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, dokumentowanej w całości fakturą;
• usunięte zostanie również zwolnienie poz. 34, w myśl którego kasy nie muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;
• usunięte zostanie również zwolnienie poz. 43, czyli zwolnienie ze względu na formę zapłaty sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich;

Od przyszłego roku Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć katalog zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Poniżej przedstawiamy towary i usługi, których dostawę podatnik będzie musiał od 2015 roku ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących:
• dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
• naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
• wymiana opon i kół,
• badania i przeglądy techniczne pojazdów,
• opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
• usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
• usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
• usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia;

Planuje się utrzymanie zasady, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia.
Przy czym założono, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. będą kontynuowali wykonywanie usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c)-i), jedynie do dnia 28 lutego 2015 r. ich świadczenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.
Natomiast u podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. wykonywanie tych usług zastosowanie będą miały regulacje przewidujące ich zwolnienie przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ich wykonywanie.
W przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia.
Dodatkowo podatnicy, którzy do końca 2014 r. nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia, zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.
Ponadto w § 5 ust. 10 projektu rozporządzenia wskazano, że w razie wątpliwości związanych z ewentualnym ustaleniem przez podatników terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy, gdy dla danego podatnika mogą mieć zastosowanie różne terminy utraty mocy zwolnień, stosować się będzie termin najwcześniejszy.

©2014
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony .

Nasz adres korespondencyjny to:
MM spółka cywilna
Biuro Obrachunkowe
Marta Goluda - Suchodolska
Marek Suchodolski

ul. Kosynierów Gdyńskich 104/2
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 783 60 01
e-mail: biuro@mmsc.com.pl
">Wypisz się z tej listy